HOME  •  Ouders  •  Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad

 

Wat is de MR?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

De MR van obs Stegeman bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding:
Anne Wassink (voorzitter)

Daphne te Lintum
Gerben Heideman

                

Leerkrachtgeleding:
Renske van der Lende 

Ellen ten Hagen (secretaris)
Corien Harbers

 

U kunt de MR per mail bereiken via mr_stegeman@sopow.nl


Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Hoe kom je in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor vier jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Wat is het verschil met de ouderraad?

De MR en de ouderraad spannen zich in om, samen met het team, van de obs Stegeman een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school met het recht daarover voorstellen te doen. De taken en bevoegdheden zijn in de wet vastgelegd. De MR heeft twee rechten: instemmingsrecht en adviesrecht.

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar in vergadering bijeen. De vergaderdata zijn gerelateerd aan de vergaderingen die plaatsvinden bij de GMR, de medezeggenschapsraad van de stichting.  Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar. We beginnen om 19.30 uur en de vergadering wordt uiterlijk om 21.30 uur gesloten. De datum voor de eerst volgende vergadering wordt vermeld in de nieuwsbrief.

 

De GMR

In de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) komen bovenschoolse en gemeenschappelijke belangen van de 8 openbare basisscholen in Winterswijk aan de orde. Dit overkoepelende orgaan bestaat uit een vertegenwoordiging (4 (P)MR- en 4 (O)MR-leden) van alle MR’s van de openbare basisscholen. Onze school wordt vertegenwoordigd door Desiree Vreeman.
Ook de GMR heeft het advies- en instemmingsrecht.

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij er belangrijke redenen zijn ter bescherming van betrokken personen.