Handelingsgericht werken (HGW)

Ieder kind heeft een eigen identiteit en heeft daarom ook andere zorg- en onderwijsbehoeften. Op obs Stegeman werken we volgens de cyclus van het HGW, het handelingsgericht werken. Dit houdt in dat wij alle leerlingen van de groep goed in beeld brengen door hen te observeren en hun resultaten, zowel methodegebonden als ook op Cito niveau, te analyseren en te omschrijven wat hun onderwijsbehoeften zijn; wat heeft deze leerling nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen. 
Vanuit het HGW geloven wij in de driehoek kind-ouder-school. Om die reden voeren wij met regelmaat ouder- en kindgesprekken waarin de resultaten en de onderwijsbehoeften worden besproken. Op deze wijze proberen we leerachterstanden en achterstanden in de ontwikkeling vroegtijdig te signaleren. Maar ook hebben we oog voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

In de schoolgids vindt u meer informatie over HGW.