HOME  •  OBS Stegeman  •  Downloads

Downloads

 

 

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

 

 

Aanmelddossier

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw zoon of dochter aanmelden. Hiervoor moeten diverse formulieren ingevuld worden. Deze formulieren zijn bij ons op school beschikbaar, maar eventueel ook hier te downloaden. U kunt ze vinden door naar het kopje 'Ouders' te gaan en dan op 'Nieuwe ouders' te klikken. 

Wij kunnen een aanmelding pas officieel in behandeling nemen als alle 3 formulieren (aanmeldformulier, informatieformulier en intakeformulier) zijn afgegeven op school.
 

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.
 

Verlofaanvraag

Als u buiten de reguliere vakanties vrij wilt vragen voor uw kind dan kunt u dat doen met dit formulier. Tevens kunt u hier een toelichting vinden op het aanvragen van verlof.
 

Protocol vervanging leerkracht

Iedere school heeft wel eens te maken met een zieke leerkracht. Hier kunt u lezen hoe wij handelen bij het vervangen van een zieke leerkracht. 
 

Omgangs- en gedragsprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, zorgen moeten dragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school wordt gewerkt met de Kanjertraining en maken we daarom gebruik van het omgangs- en gedragsprotocol van de Kanjertraining. Klik hier om het omgangs- en gedragsprotocol van onze school te downloaden.
 

Hoofdluis protocol

Op vrijwel alle scholen duikt van tijd tot tijd hoofdluis op. Hier kunt u informatie vinden over onze aanpak om hoofdluis te bestrijden, en hoe u daarbij kunt helpen.
 

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het schoolplan van 2023-2027 kunt u hier vinden.
 

School Ondersteuningsprofiel

Iedere school stelt een school ondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het ondersteuningsprofiel van obs Stegeman kunt u hier lezen.
 

Formulieren ‘medicijngebruik’ en ‘medisch handelen’

Leerlingen krijgen soms medicijnen voorgeschreven die ze onder schooltijd moeten innemen. Ook kan het voorkomen dat een leerkracht gevraagd wordt (eenvoudige) medische handelingen te verrichten. In het protocol ‘Medicijn gebruik en medisch handelen’ staat hoe wij hiermee omgaan. In alle gevallen moeten de ouders schriftelijk toestemming geven. Vandaar dat u hier naast het protocol ook de formulieren medicijngebruik en medisch handelen hebben opgenomen. In het geval dat u wilt dat een leraar medicijnen verstrekt aan een leerling, of een medische handeling uitvoert, vragen we u het betreffende formulier in te vullen en op school af te geven

 

Schoolveiligheidsplan

Beleidsplan Ouderbetrokkenheid