HOME  •  OBS Stegeman  •  Onderwijs

 

Ons onderwijs

 

Gelijke leeftijden in dezelfde groep

Er wordt in principe volgens het leerstofjaarklassensysteem gewerkt (gelijke leeftijden in dezelfde groep). Daarbinnen wordt echter volop gedifferentieerd en dat moet ook wel, want de verschillen tussen de leerlingen kunnen groot zijn. 
Van de leerkracht wordt verwacht dat hij het onderwijs in zijn klas zo weet te organiseren dat er recht wordt gedaan aan die verschillen. 
De hele groep krijgt dezelfde (korte) instructie aangeboden. De kinderen die wat meer moeite met de leerstof hebben komen in de kleine groep bij de leerkracht aan de instructietafel. De leerkracht geeft dan een verlengde instructie ondersteund met materialen en wordt er samen met de leerkracht geoefend. Zo probeert de leerkracht aansluiting met de groep te houden. 
De kinderen die de leerstof wat makkelijker vinden kunnen na een korte instructie direct aan het werk. Het kan zijn dat de leerstof wordt ingedikt (compacten) zodat deze kinderen tijd overhouden om verrijkte leerstof te maken.